Bank Muzyki | Bank Głosów Lektorskich | Muzyka Na Zamówienie
 
O nas | Umowa Licencji | Kontakt | Zaloguj się
     
 
   

Nasi klienci to m.in:

 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos

Dołącz również do naszych klientów!
   
bank muzyki

Zastosowanie / Typ Produkcji

Nastrój / Emocje

Kategorie Główne

free music for websites
   

darmowy odtwarzacz muzyki na stronie
Pobierz za darmo kod playera umożliwiającego odtwarzanie doskonałej muzyki na Twojej stronie WWW jak również efektów dźwiękowych w tle!. Instalacja odtwarzacza polega na wklejenieu krótkiego kodu html na Twojej stronie. Odtwarzacz jest niewielki, przyjemny dla oka a przede wszystkim dla ucha!. Proponujemy aż 18 różnych odtwarzaczy muzyki na stronie
   
Bank Muzyki i Dźwięków Soundimage
   

Bank Muzyki i Dźwięków

Czym jest Soundimage?
Dlaczego Soundimage - korzyści!
Czym jest muzyka royalty free?
Jak korzystać z Banku Muzyki?
Zastosowania muzyki royalty free
Wybór rodzaju licencji
Jak opłacić licencję?
Mój Bank Muzyki
Soundimage a ZAIKS (FAQ)

Płyty CD - kolekcje

Wirtualne Płyty CD z muzyką użytkową

Muzyka na zamówienie

Produkcja muzyki na zamówienie
Bank Głosów Lektorskich
Nasi klienci & portfolio
   
bank efektów royalty free
   
ambient and nature
animals
birds
buttons and switches
coins and money
doors
flash buttons sounds
flash multi fx
household
human movement - steps
keys and locks
mechanical
mechanical devices
misc
physical objects
physical objects2
water
   
 
    UMOWA LICENCJI ROYALTY FREE    
 
     
 

UMOWA LICENCJI ROYALTY FREE

wersja obowiązująca od dnia: 1 luty 2012 r.

zwana dalej "Umową"

Artykuł 1. DEFINICJE

Soundimage - Licencjodawca, strona niniejszej Umowy: Soundimage, Wojciech Panufnik, Warszawa, 03-138, ul. Topolowa 30/32, NIP 536-123-48-45, REGON 140821990

Licencjobiorca - strona niniejszej Umowy nabywająca a) odpłatnie prawa do licencji niewyłącznej do korzystania z Utworów Muzycznych, zgodnie z Zakresem Licencji i Rodzajem Licencji, za które wniesiona została na rzecz Soundimage Opłata Licencyjna, oraz b) nieodpłatnie prawo dostępu do Wersji Demonstracyjnych

Utwory Muzyczne - utwory muzyczne lub słowno-muzyczne i efekty dźwiękowe oferowane pojedynczo lub w Zestawach Utworów lub Kompilacjach Utworów.

Zestaw utworów - Utwór Muzyczny w kilku wariantach aranżacyjnych, zapisanych w kilku Plikach Dźwiękowych

Kompilacja utworów - zestaw wielu Utworów Muzycznych lub/i Zestawów Utworów

Pliki dźwiękowe - zapisane w formie plików audio, w formatach MP3 lub WAV, Utwory Muzyczne

Znak Wodny - fraza słowna (w szczególności „wersja demo” , „demo version” lub „preview”) zintegrowana z Utworem Muzycznym mająca na celu oznaczenie Wersji Demonstracyjnej dla danego Utworu Muzycznego.

Wersje Demonstracyjne - zawierające Znak Wodny, Utwory Muzyczne, udostępnione nieodpłatnie w formie plików audio, w celu odtwarzania na stronie Soundimage oraz prezentacji oferty Soundimage, przeznaczone do pobrania bez możliwości ich dalszego rozpowszechniania lub wykorzystywania w sposób, mający na celu utrwalanie, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, przetwarzanie ich fragmentów lub synchronizacje z innymi dziełami.

Bank Muzyki - witryna znajdująca się pod adresem www.soundimage.pl, www.soundimage.eu prezentująca ofertę Soundimage

Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na stronach www Soundimage, za pośrednictwem, którego Licencjobiorca przekazuje Soundimage informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy

Opłata Licencyjna - jednorazowa i bezzwrotna opłata wniesiona przez Licencjobiorcę z góry (przed otrzymaniem Plików Dźwiękowych) przed zawarciem niniejszej Umowy z tytułu licencji niewyłącznej do korzystania z Utworu Muzycznego bądź Utworów Muzycznych zgodnie z Zakresem Licencji.

PrePaid - przedpłata dokonana przez Licencjobiorcę na rzecz Soundimage, stanowiąca kwotę lub część kwoty, którą Soundimage zaliczy Licencjobiorcy w poczet należnej Soundimage Opłaty Licencyjnej.

Licencja - udzielone Licenjobiorcy przez Soundimage, na mocy niniejszej Umowy, prawo do niewyłącznego korzystania przez Licencjobiorcę z Utworów Muzycznych zgodnie z Zakresem Licencji odpowiednim dla Rodzaju Licencji, za którą Licencjobiorca dokonał zapłaty na rzecz Soundimage.

Zakres Licencji - pole eksploatacji, w którym Soundimage upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Utworów Muzycznych w ramach następujących obszarów: a) „Dzieł Licencjobiorcy”, b) „Sposobu Emisji”, c) „Ilości Nośników” d) „Ilości Projektów” e) „Ilości Pobrań” . Zakres Licencji uzależniony jest od Rodzaju Licencji za który Licencjobiorca dokonał Opłaty Licencyjnej.

Rodzaje Licencji - oferowane przez Soundimage trzy rodzaje Licencji o nazwach: a) Licencja STANDARD, b) Licencja EXTENDED, c) Licencja UNLIMITED), w ramach których, Licencjobiorca nabywa określone w Umowie dla każdego Rodzaju Licencji niewyłączne prawa, do korzystania z Utworów Muzycznych. Każdy z dostępnych Rodzajów Licencji posiada inny Zakres Licencji. Dla każdego z Rodzajów Licencji wysokość Opłaty Licencyjnej jest inna.

Dzieła Licencjobiorcy - określone w Umowie kategorie i rodzaje dzieł, będące efektem kreacji Licencjobiorcy, stworzone przez Licencjobiorcę na potrzeby Licencjobiorcy lub na zlecenie i potrzeby osób trzecich (włączając w to dzieła stworzone komercyjnie lub nieodpłatnie) lub zlecone przez Licencjobiorcę jego podwykonawcom i stworzone w ten sposób na potrzeby Licencjobiorcy.

Synchronizacja - wykorzystanie Utworu Muzycznego do celów produkcji Dzieła Licencjobiorcy poprzez scalenie Utworu Muzycznego z Dziełem Licencjobiorcy tak, że Utwór Muzyczny i Dzieło Licencjobiorcy stanowią zintegrowaną całość.

Publiczne Odtwarzanie Utworów - na potrzeby niniejszej umowy oznacza i ogranicza się do publicznego odtwarzania Utworów Muzycznych: w sklepach, lokalach handlowych, lokalach usługowych, w trakcie pokazów mody, imprez okolicznościowych (eventów), konferencji, spotkań, w centralach telefonicznych (w tym systemach IVR i on-hold).

Ilość Projektów - ilość unikalnych Dzieł Licencjobiorcy jakie Licencjobiorca może stworzyć z wykorzystaniem Utworu Muzycznego.

Ilość Nośników - określona Umową maksymalna ilość nośników danych (w szczególności CD/DVD/CD-ROM/VCD/BLU-RAY) podlegających zwielokrotnianiu i wprowadzaniu do obrotu przez Licencjobiorcę, na których może zostać zapisane Dzieło Licencjobiorcy po Synchronizacji z Utworem Muzycznym.

Ilość Pobrań - określona Umową maksymalna ilość pobrań plików, w formie których Dzieło Licencjobiorcy ze Zsynchronizowanym Utworem Muzycznym udostępniane jest odpłatnie osobom trzecim za pośrednictwem sieci Internet.

Sposób Emisji - określona Umową forma nadawania, rozpowszechniania i emisji Dzieł Licencjobiorcy ze Zsynchronizowanym Utworem Muzycznym.

Potwierdzenie Nabycia Licencji - Faktura VAT wystawiona Licencjobiorcy przez Soundimage, na podstawie danych zarejestrowanych w Formularzu Zgłoszeniowym, z tytułu dokonania na rzecz Soundimage płatności w postaci Opłaty Licencyjnej. Faktura zawiera tytuły Utworów Muzycznych i Rodzaje Licencji, które opłacił Licencjodawca. W przypadku jeśli Opłata Licencyjna została wniesiona w formie PrePaid jako Potwierdzenie Nabycia Licencji traktuje się łącznie dwa dokumenty: Fakturę VAT wystawioną Licencjobiorcy z tytułu wpłaty PrePaid oraz dokument elektroniczny (pdf), który Soundimage udostępni Licencjobiorcy na stronie Banku Muzyki, po wybraniu przez Licencjobiorcę Utworów Muzycznych, w ramach których Opłata Licencyjna w formie PrePaid została wniesiona.

Ilekroć wymaga tego kontekst dla powyższych definicji (w szczególności Utwory Muzyczne, Zestaw Utworów, Kompilacja Utworów, Pliki Dźwiękowe, Znak Wodny, Wersja Demonstracyjna, Opłata Licencyjna) liczba pojedyncza zawierać będzie w sobie liczbę mnogą i odwrotnie.

Artykuł 2. STRONY i PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest a) odpłatne udzielenie na odległość przez Soundimage na rzecz Licencjobiorcy, Licencji niewyłącznej do korzystania z Utworów Muzycznych dostępnych w formie Plików Dźwiękowych za pośrednictwem Banku Muzyki, w przypadku i pod warunkiem dokonania przez Licencjobiorcę Opłaty Licencyjnej na rzecz Soundimage z tytułu wybranych przez Licencjobiorcę Utworów Muzycznych oraz b) nieodpłatne udostępnienie usługi dostępu do Wersji Demonstracyjnych

2. Stronami niniejszej Umowy są Soundimage z jednej strony oraz Licencjobiorca z drugiej strony. Strony Umowy mogą być również w dalszej części Umowy nazywane Stroną lub łącznie Stronami.

3. Licencjobiorca oświadcza, że przystępując do niniejszej Umowy z Soundimage skorzystał już z usługi dostępu do Wersji Demonstracyjnych.

Artykuł 3. OPŁATA LICENCYJNA

§1

1. Po dokonaniu Opłaty Licencyjnej Licencjobiorca nabywa prawa do licencji niewyłącznej do korzystania, zgodnie z Zakresem Licencji, z Utworów Muzycznych wyszczególnionych w Potwierdzeniu Nabycia Licencji.

2. Aktualna w dniu zawarcia Umowy Wysokość Opłaty Licencyjnej dla danego Utworu Muzycznego, Zestawu Utworów oraz Kompilacji Utworów zamieszczona jest w na stronie Banku Muzyki a jej wartość to suma ceny podanej przy Utworze Muzycznym i ceny odpowiedniej dla danego Rodzaju Licencji.

3. Zważywszy, że Licencjobiorca skorzystał z usługi dostępu do Wersji Demonstracyjnych, Licencjobiorca oświadcza, że na podstawie Umowy rezygnuje na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 1) z prawa do rozwiązania Umowy na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271).

§2

1. Potwierdzenie Nabycia Licencji, traktowane jest jako integralna część niniejszej Umowy i wraz z nią stanowi poświadczenie Licencji niewyłącznej tylko i wyłącznie w Zakresie Licencji odpowiadającym Rodzajowi Licencji opłaconej przez Licencjobiorcę i wykazanej w Potwierdzeniu Nabycia Licencji.

Artykuł 4. PRAWO DO UDZIELENIA LICENCJI

§1

1. Soundimage oświadcza i gwarantuje, że przysługuje mu prawo do udzielania licencji niewyłącznej do synchronizacji Utworów Muzycznych, na podstawie umów zawartych pomiędzy Soundimage a właścicielami praw autorskich do Utworów Muzycznych lub osobami trzecimi reprezentującymi właścicieli praw autorskich do Utworów Muzycznych.

Artykuł 5. ZAKRES LICENCJI

§1

1. Pod warunkiem dokonania przez Licencjobiorcę na rzecz Soundimage Opłaty Licencyjnej, Soundimage udziela Licencjobiorcy Licencji niewyłącznej do korzystania z Utworów Muzycznych.

2. Zakres Licencji uzależniony jest od Rodzaju Licencji, za który Licencjobiorca wniósł Opłatę Licencyjną

3. W przypadku dokonania Opłaty Licencyjnej z tytułu Licencji STANDARD, Licencjobiorca nabywa prawo do Synchronizacji Utworów Muzycznych wykazanych w Potwierdzeniu Nabycia Licencji z następującymi Dziełami Licencjobiorcy:

a. witryny internetowe
b. spoty reklamowe
c. filmy reklamowe i promocyjne
d. gry i aplikacje (dystrybuowane wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, nie będące przedmiotem sprzedaży i nie zawierające treści reklamowych produktów lub marek) przeznaczone na wszystkie urządzenia w szczególności komputery, konsole gier, telefony, smartfony i urządzenia mobilne
e. prezentacje multimedialne
f. produkcje filmowe (wszelkiego rodzaju w tym filmy fabularne, dokumentalne, animowane, seriale oraz filmy niekomercyjne)
g. programy telewizyjne (w tym czołówki programów, przerywniki, etc)
h. programy radiowe
i. produkcje multimedialne (kursy online, wideo poradniki, itp)
j. audio banery i inne formy reklamy internetowej
k. klipy wideo udostępniane w serwisach typu streaming video (takich jak YouTube, Vimeo, itp)
l. audiobooki
m. animacje

4. W przypadku dokonania Opłaty Licencyjnej z tytułu Licencji STANDARD, Licencjobiorca nabywa również prawo do Publicznego Odtwarzania Utworów:

a. w przypadku konferencji, imprez okoliczonościowych (eventów) i spotkań nie przekraczających 100 uczestników,
b. w lokalach handlowo-usługowych z ograniczeniem do jednego lokalu
c. w centralach telefonicznych (on-hold) i systemach IVR z ograniczeniem do jednego numeru telefonu łączącego z daną centralą lub systemem IVR

5. W przypadku dokonania Opłaty Licencyjnej z tytułu Licencji EXTENDED, Licencjobiorca nabywa prawo do Synchronizacji Utworów Muzycznych wykazanych w Potwierdzeniu Nabycia Licencji z Dziełami Licencjobiorcy wymienionymi w Art5. § 1. pkt 3 oraz innymi Dziełami Licencjobiorcy takimi jak:

a. gry i aplikacje wprowadzane do obrotu w ilości nieprzekraczającej 5.000 sprzedanych egzemplarzy, włączając w to gry zawierające treści reklamowe produktów lub marek, przeznaczone na wszystkie urządzenia w szczególności komputery, konsole gier, telefony, smartfony, urządzenia mobilne
b. niekomercyjne sztuki teatralne i przedstawienia

6. W przypadku dokonania Opłaty Licencyjnej z tytułu Licencji EXTENDED, Licencjobiorca nabywa również prawo do Publicznego Odtwarzania Utworów:

a. w przypadku konferencji, imprez okolicznościowych (eventów) i spotkań nie przekraczających 500 uczestników,
b. w przypadku lokali handlowo-usługowych z ograniczeniem do trzech lokali
C. w przypadku central telefonicznych (on-hold) i systemów IVR z ograniczeniem do trzech numerów telefonów.

7. W przypadku dokonania Opłaty Licencyjnej z tytułu Licencji UNLIMITED, Licencjobiorca nabywa prawo do Synchronizacji Utworów Muzycznych wykazanych w Potwierdzeniu Nabycia Licencji z Dziełami Licencjobiorcy wymienionymi w Art5. § 1. pkt 3 i pkt 5 oraz innymi Dziełami Licencjobiorcy takimi jak:

a. szablony stron www (web templates)
b. gry i aplikacje przeznaczone na wszystkie urządzenia (bez ograniczeń co do rodzaju, sposobu dystrybucji oraz ilości sprzedanych egzemplarzy) w szczególności komputery, konsole gier, telefony i urządzenia mobilne
c. komercyjne sztuki teatralne i przedstawienia

8. W przypadku dokonania Opłaty Licencyjnej z tytułu Licencji UNLIMITED, Licencjobiorca nabywa prawo również do Publicznego Odtwarzania Utworów:

a. w przypadku konferencji, imprez okolicznościowych (eventów) i spotkań - bez ograniczeń w ilości uczestników
b. w przypadku lokali handlowo-usługowych bez ograniczeń co do ilości lokali
c. w przypadku central telefonicznych (on-hold) i systemów IVR bez ograniczenia co do ilości numerów telefonów.

9. Ilość Nośników w przypadku Licencji STANDARD wynosi 2000 szt, w przypadku Licencji EXTENDED: 20.000 sztuk, w przypadku Licencji UNLIMITED jest nieograniczona

10. Ilość Pobrań w przypadku Licencji STANDARD wynosi 1000, w przypadku Licencji EXTENDED: 5.000, w przypadku Licencji UNLIMITED jest nieograniczona

11. Ilość Projektów w przypadku Licencji STANDARD wynosi 1 (jeden projekt), w przypadku Licencji EXTENDED i Licencji UNLIMITED jest nieograniczona z zastrzeżeniem postanowień w pkt 12 poniżej.

12. W przypadku Synchronizacji Utworu Muzycznego z Dziełem Licencjobiorcy opisanym w pkt 3b (tj. spoty reklamowe) dla którego Sposób Emisji to stacje telewizyjne o zasięgu ogólnokrajowym lub większym lub kina, Ilość Projektów w przypadku Licencji UNLIMITED wynosi 1 (jeden projekt).

13. Sposób Emisji Dzieł Licencjobiorcy:

a. dla Licencji STANDARD ograniczony jest do sieci Internet oraz radiowych stacji nadających w zasięgu jednego województwa, z wyłączeniem rozgłośni nadających na terenie Warszawy.,
b. dla Licencji EXTENDED ograniczony jest do sieci Internet, oraz wszystkich lokalnych i regionalnych rozgłośni radiowych oraz lokalnych i regionalnych stacji telewizyjnych, oraz w trakcie zamkniętych imprez zorganizowanych (targów, pokazów, wystaw, konferencji.),
c. dla Licencji UNLIMITED jest nieograniczony (przewiduje w szczególności emisję w sieci Internet, rozgłośniach radiowych o dowolnym zasięgu, stacjach telewizyjnych o dowolnym zasięgu w tym naziemnych i satelitarnych, kinach i teatrach jak również przewiduje produkcje reklamowe emitowane publicznie w dowolnych miejscach).

14. Za zastrzeżeniem postanowień punktów Art5. § 1. pkt 3d, Dzieła Licencjobiorcy po Synchronizacji z Utworami Muzycznymi mogą podlegać wprowadzaniu do obrotu przez Licencjobiorcę niezależnie od Rodzaju Licencji przy uwzględnieniu Ilości Pobrań lub/i Ilości Nośników dozwolonej dla danego Rodzaju Licencji.

15. Niniejsza Umowa w żadnym przypadku nie zezwala na:

a. produkcję i sprzedaż urządzeń elektronicznych z wczytanymi do ich pamięci Utworami Muzycznymi
b. sprzedaż,dystrybucję, wypożyczanie, udzielanie licencji i sublicencji do Utworów Muzycznych osobom trzecim
c. przekazywanie i udostępnianie Utworów Muzycznych osobom trzecim (z wyłączeniem przypadku opisanego w pkt 17)
d. wykorzystywanie fragmentów lub całości Utworów Muzycznych jako część lub całość muzycznego lub wokalnego utworu własnego autorstwa.

16. Licencjobiorca w ramach udzielonej Licencji ma prawo do ingerencji w techniczne właściwości Plików Dźwiękowych, w szczególności zmiany formatu audio, kompresji i dekompresji. Z uwagi na wymogi techniczne Dzieła Licencjobiorcy, Licencjobiorca ma prawo do Synchronizacji Utworów Muzycznych w całości lub we fragmentach. Powyższe wyklucza wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji do Utworów Muzycznych skutkujących zmianą formy czy treści artystycznej Utworu w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

17. Licencjobiorca może przekazać jeden egzemplarz Utworu Muzycznego osobom trzecim (w szczególności swoim pracownikom i podwykonawcom) tylko i wyłącznie gdy jest to konieczne w procesie tworzenia Dzieła Licencjobiorcy i jego Synchronizacji z Utworem Muzycznym.

18. Z uwzględnieniem postanowień pkt 17, Licencjobiorca zobowiązuje się do stosowania Technicznych Zabezpieczeń (w szczególności haseł i ograniczenia dostępu do plików), które uniemożliwią korzystanie z Utworów Muzycznych osobom trzecim.

19. W przypadku dokonania Opłaty Licencyjnej z tytułu Licencji SHOP licencjobiorca nabywa prawo wyłącznie do Publicznego Odtwarzania Utworów we własnym lokalu handlowo-usługowym (z ograniczeniem do jednego lokalu). Nabycie licencji SHOP wyłącza Synchronizację oraz wszelkie inne formy i sposoby korzystania z Utworów Muzycznych.

20. Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, o których mowa w Umowie, w formie elektronicznej.

Artykuł 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1. W przypadku naruszenia któregokolwiek postanowień zawartych w niniejszej Umowie każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania i odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia naruszenia. W przypadku rozwiązania Umowy Opłata Licencyjna nie podlega zwrotowi.

§2

1. Strony zgodnie postanawiają, że właściwymi do doręczeń są:

a. w przypadku Soundimage adres wskazany na stronie internetowej Banku Muzyki.
b. w przypadku Licencjobiorcy adres wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.

2. W przypadku zmiany adresu przeznaczonego dla korespondencji Licencjobiorcy zobowiązany jest on powiadomić o tym fakcie Soundimage bezzwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Nie dotrzymanie obowiązku powodować będzie, że korespondencja wysłana pod ostatni znany Soundimage adres traktowana będzie jak doręczona.

3. Soundimage przysługuje prawo do cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz wybranego przez siebie podmiotu trzeciego.

§3

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Regulaminu świadczenia usług przez Soundimage a ponadto przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

§4

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Poprzednia wersja umowy:

Jeśli dokonałeś zakupu przed 15.01.2012 r. obowiązującą Cię Umowę licencyjną znajdziesz w historii swoich zamówień.