Bank Muzyki | Bank Głosów Lektorskich | Muzyka Na Zamówienie
 
O nas | Umowa Licencji | Kontakt | Zaloguj się
     
 
bank muzyki

Zastosowanie / Typ Produkcji

Nastrój / Emocje

Kategorie Główne

   

Nasi klienci to m.in:

 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos
 • clients_logos

Dołącz również do naszych klientów!
   
bank efektów royalty free
   
ambient and nature
animals
birds
buttons and switches
coins and money
doors
flash buttons sounds
flash multi fx
household
human movement - steps
keys and locks
mechanical
mechanical devices
misc
physical objects
physical objects2
water
   
Bank Muzyki i Dźwięków Soundimage
   

Bank Muzyki i Dźwięków

Czym jest Soundimage?
Dlaczego Soundimage - korzyści!
Czym jest muzyka royalty free?
Jak korzystać z Banku Muzyki?
Zastosowania muzyki royalty free
Wybór rodzaju licencji
Jak opłacić licencję?
Mój Bank Muzyki
Soundimage a ZAIKS (FAQ)

Płyty CD - kolekcje

Wirtualne Płyty CD z muzyką użytkową

Muzyka na zamówienie

Produkcja muzyki na zamówienie
Bank Głosów Lektorskich
Nasi klienci & portfolio
   
 
    Regulamin korzystania z Banku Muyzki i Dźwięków  
 
     
 

Regulamin określa warunki korzystania z usług Soundimage oferowanych na odległość.


§ 1. Definicje

Utwory Muzyczne – zarejestrowane cyfrowo kompozycje muzyczne do których Soundimage posiada prawa i zgodę ich twórców na udzielanie licencji niewyłącznej osobom trzecim.

Nagrania Wokalne – zarejestrowane cyfrowo nagrania głosu do których Soundimage posiada prawa i zgodę ich twórców na udzielanie licencji niewyłącznej osobom.

Wersje demonstracyjne – Utwory Muzyczne i Nagrania Wokalne nagrane w wersji niskiej jakości audio

Pliki dźwiękowe - Utwory Muzyczne a także Nagrania Wokalne zapisane w formie komputerowych plików audio, w formatach MP3 lub WAV o standardzie jakości audio nie niższej niż mp3, 256kbps, stereo

Soundimage – Firma Soundimage, Wojciech Panufnik, ul. Odkryta 55 d lok. 24, 03-140 Warszawa, NIP 536-123-48-45, REGON 140821990, będąca właścicielem serwisu www.soundimage.pl, posiadająca prawo do udzielania licencji niewyłącznej na synchronizację Utworów Muzycznych i Nagrań Wokalnych z innymi dziełami zawierającymi obraz lub treści intelektualne.

Fonoteka Internetowa – Witryna znajdująca się pod internetowym adresem www.soundimage.pl, za pośrednictwem której prezentowana jest oferta firmy Soundimage.

Licencja – tytuł prawny przysługujący Soundimage do udostępniania oraz udzielania sublicencji.

Sublicencja – tytuł prawny na podstawie, którego Soundimage udziela Licencjobiorcy praw zależnych do Utworów Muzycznych i Nagrań Wokalnych.

Korzystający lub Licencjobiorca – każdy podmiot, korzystający z serwisu Fonoteki Soundimage

Umowa Licencji Royaltyfree – umowa której treść dostępna jest na stronie głównej Fonoteki Internetowej, zawierana przez Licencjobiorcę i Soundimage, w momencie dokonania przez Licencjobiorcę Opłaty Licencyjnej z tytułu nabycia licencji niewyłącznej do Utworów i Nagrań Wokalnych.

Opłata Licencyjna - jednorazowa i bezzwrotna opłata wnoszona przez Licencjobiorcę przed zawarciem Umowy Licencji Royaltyfree.

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronach Fonoteki Internetowej, za pośrednictwem, którego, Korzystający przekazuje Soundimage informacje niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Soundimage.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Usługi oferowane są przez Fonotekę Internetową należącą do firmy Soundimage, Wojciech Panufnik, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 55 d lok. 24, REGON 140821990, NIP 536-123-48-45, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 441331
2. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych przez Soundimage oznacza, akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

§3. Zakres i przedmiot świadczonych usług

1. Soundimage oferuje Korzystającym i Licencjobiorcom następujące usługi:
a. możliwość bezpłatnego odsłuchiwania, w niskiej jakości audio, Wersji demonstracyjnych Utworów Muzycznych i Nagrań woklanych znajdujących się Fonotece Internetowej, bez możliwości wykorzystania ich w jakiejkolwiek innej formie (usługa zwana dalej “Usługą Dostępu do Wersji Demonstracyjnych”)
b. po dokonaniu Opłaty Licencyjnej, możliwość odpłatnego nabycia licencji niewyłączej do odpowiedników utworów wymienionych w pkt. a, w wersji pełnej, o standardzie jakości audio nie niższej niż mp3, 256kbps, stereo (zwanej dalej “Usługą Dostępu do Wersji Pełnej”)
c. możliwość dokonania opłaty licencyjnej on-line, do utworów o których mowa w pkt. b (zwanej dalej “Usługą Płatności On-Line”)
d. możliwość odpłatnego korzystania z usługi polegającej na zamówieniu kompozycji i produkcji utowrów (w ramach usługi “Muzyka na zamówienie”), wg wytycznych Korzystającego, po uzgodnieniu ceny tej usługi z Soundimage (zwanej dalej “Usługą Muzyki Na Zamówienie”)
2. Korzystanie z usługi Dostępu Do Wersji Pełnej wymaga:
a. zarejestrowania się Korzystającego w serwsie Soundimage przy użyciu Formularza Rejestracyjnego
b. odsłuchania przez Korzystającego Wersji Demonstracyjnej odpowiedniej dla Utworów Muzycznych i Nagrań wokalnych, do których Korzystający zamierza nabyć prawo licencji niewyłącznej
c. zapoznania się przez Korzystającego z treścią i akceptacji postanowień Umowy Licencji Royaltyee
d. wniesienia Opłaty Licencyjnej

§ 4. Wymagania techniczne

1. Souondimage gwaratuje poprawe działanie Fonoteki Internetowej pod warunkiem używania przez Korzystającego oprogramowania o następujących parametrach:
a. przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0
b. dla przeglądarki wymienionej w punkcie a), zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player w wersji nie niższej niż 7.0

§5. Zobowiązania Soundimage

1. Po dokonaniu Opłaty Licencyjnej przez Licencjobiorcę i poprawnym zarejestrowaniu tej operacji przez moduł płatności on-line, Soundimage zobowiązuje się do przekazania Licencjobiorcy:
a. wiadomości elektronicznej, na wskazany przez Licencjobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail, zawierającej adres internetowy, pod którym Licencjobiorca będzie mógł pobrać Pliki Dźwiękowe, do których Licencjobiorca nabył prawo licencji niewyłącznej na podstwie zawartej Umowy Licecncji Royaltyfree. Powyższe dane zostaną przekazane niezwłocznie jednak niepóźniej niż w ciągu 24 godzin od momentu poprawnego zarejestrowania operacji wniesienia Opłaty Licencyjnej przez moduł płatności on-line.
b. Faktury VAT na wskazany przez Licencjobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym adres pocztowy, w ciągu 7 dni od wniesinia Opłaty Licencyjnej
2. Możliwość pobrania udostępnione Plików Dźwiękowych, o których mowa w pkt 1a, dostępna będzie w ciągu 7 dni od momentu wniesienia Opłaty Licencyjnej. Licencjobiorca otrzyma możliwość trzykrotnego pobrania ww. Plików
3. Soundimage zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie Licencji Royaltyfree
4. Soundimage zobowiązuje się do utrzymania strony www.soundimage.com w tym plików dźwiękowych w stanie zapewniającym najwyższą jakość usług świadczonych Korzystającemu.
5. Soundimage zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań przy zabezpieczeniu serwerów przed dostępem osób nieupoważnionych, mających na celu ochronę danych Korzystającego.
6. Sonudimage oświadcza, że będzie wykorzystywać dane, o jakich mowa w ust. 3 powyżej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Zasadami Bezpieczeństrwa i Polityki Ochrony Prywatności określonymi na stronie http://www.soundimage.pl/privacy.php

§ 6. Zobowiązania Korzystającego

1. Korzystający oświadcza, że swoje dane, które udostępni za pośrednictwem Formularza są prawdziwe.
2. Korzystający jest zobowiązany do podania Soundimage swoich danych niezbędnych do właściwego świadczenia usług oraz wystawiania faktur VAT. Korzystający zobowiązany jest również do podania wszelkich informacji wymaganych zgodnie z przepisami Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną
3. Korzystający ponosi wyłączna odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych.
4. Korzystający zobowiązuje się do utrzymywania w poufności wszelkich haseł dostępu otrzymanych przez Soundimage. W przypadku, gdy Korzystający lub osoba trzecia poniesie szkodę na skutek działań Korzystającego lub osób korzystających z haseł Korzystającego, chociażby w sposób nieuprawniony, Soundimage jest zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności.
5. Korzystający zobowiązany jest korzystania z usług Soundimage, w tym w szczególności z udzielonych sublicencji zgodnie z postanowieniami Umowy Licencji Royaltyfree oraz stosując się do odpowiednich przepisów prawa powszechnego.
6. Usługi dostarczane przez Soundimage są świadczone na wyłączny użytek Korzystającego. W związku z powyższym Korzystający nie jest uprawniony do dostarczania osobom trzecim usług Soundimage bez pisemnej zgody Soundimage.

§ 7. Płatności

1. Płatność za produkty zamówione w serwisie www.soundimage.pl obsługiwana jest przez firm zewnętrzne:
a. DialCom24 s.c., w serwisie www.przelewy24.pl
z którymi Soundimage współpracuje w zakresie świadczenia usług płatności on-line.
2. Realizacja płatności odbywa się poprzez przekierowanie klienta na strony firmy świadczącej usługi płatności on-line, o czym klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem procesu płatności online.
3. Korzystający dokonuje opłat za usługi świadczone przez Soundimage zgodnie z treścią Umowy Licencji Royaltyfree na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie Licencji Royaltyfree. .
4. Faktury VAT za świadczone usługi wystawiane przez Soundimage nie zawierają podpisu wystawcy ani odbiorcy i wystawiane są dla wszystkich Korzystających - również dla osób fizycznych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. Dz. U. Nr 109/99 poz. 1245 (par. 38 ust. 2).
5. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę uznania na rachunku Soundimage.

§ 8. Reklamacje i pomoc techniczna

1. Uwagi o pracy sieci, oraz poszczególnych usług można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.soundmage.pl
2. W przypadku problemów z pobraniem Plików Dźwiękowych po dokonaniu Opłaty Licencyjnej, reklamację należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.soundmage.pl
3. Zgłoszenia pozostałych reklamacji, w szczególności dotyczących niesprawności w działaniu usług, wymagają zachowania formy pisemnej: list polecony na adres: Soundimage, ul. Odkryta 55 d lok. 24, 03-140 Warszawa

§ 9. Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

1. Soundimage nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Korzystającego w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane czynnikami niezależnymi od Soundimage.
2. W żadnym wypadku Soundimage nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Korzystającego, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Soundimage., włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych, nawet jeśli Soundimage został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód. Zastrzeżenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
3. Soundimage nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zamówienia, i wadliwe wykonanie zamówienia oraz działanie swojej strony www.soundimage.pl oraz modułu powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz za szkody, które są wynikiem wadliwego działania sieci Internet lub sprzętu Korzystającego, a ponadto powstałe w wyniku działania lub zaniechania samego Korzystającego lub osoby trzeciej.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Soundimage zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z usług, w przypadku gdy okaże się to konieczne, ze względu na konserwację, odświeżenie oprogramowania obsługującego strony Soundimage lub aktualizacje bazy danych.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Licencji Royaltyfree i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Umów międzynarodowych, których Polska jest Stroną oraz inne stosowne przepisy prawa powszechnego.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/04/2007 do odwołania lub wprowadzenia przez Soundimage nowej wersji regulaminu i publikacji jego treści na niniejszej stronie.

Poprzednie wersje regulaminu:
(brak)